Информация - собственик

  •  
  •  
  •  

Имот - Снимки

Имот - Екстри

 • Extra
 • Extra
 • Extra
 • Extra
 • Extra
 • Extra
 • Extra
 • Extra
 • Rating-5
 • Extra
Качване на снимка
Преглед
Условия за ползване

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНE НА ИМОТ В TOSTAY.NET

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Правила и условия за регистриране на имот в TOSTAY.NET уреждат взаимоотношенията между „СТЕЙ” ЕООД, чиято собственост е TOSTAY.NET, от една страна, и Собствениците на имоти или упълномощените от тях лица, които искат да ги регистрират, от друга страна.

1.1. Стей” ЕООД, наричано по-долу Стей, е търговско дружество, собственик на TOSTAY.NET, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Иван Вазов” № 37, с ЕИК 200451756.

1.2 TOSTAY.NET е уеб базирана система (http://www.tostay.net), наричана по-долу TOSTAY.NET или Системата, собственост на Стей и посредством която могат да се предлагат, търсят и резервират имоти (имоти, къщи, вили).

1.3 Собственик е Потребител на TOSTAY.NET, който осъществява достъп до и използва TOSTAY.NET и който иска да се и/или се е възползвал от услугата „Регистрирай имот”, която Стей предоставя чрез Системата.

2. Стей предоставя на Собствениците на имоти или на упълномощените от тях лица посредством TOSTAY.NET и бланка „Регистрирай имот” услуагата „Регистрирай имот”, която им дава възможност БЕЗПЛАТНО да регистрират в Системата притежаваните от тях имоти.

3. Използваните в настоящите правила и условия понятия вече са обяснени в Общите правила и условия за ползване на TOSTAY.NET.

II. СЪГЛАСИЕ

4. Осъществявайки достъп до и използвайки TOSTAY.NET, както и услугата „Регистрирай имот”, Собственикът декларира, че е навършил 18 годишна възраст.

5. Правейки отметка в полето „Съгласен съм с условията”, Собственикът на предлагания имот или упълномощеното от него лице декларира, че е съгласен с Общите правила и условия за ползване на TOSTAY.NET, както и с настоящите Правила и условия за регистриране на имот в TOSTAY.NET, задължава се да ги спазва, като се счита, че от този момент между него и Стей съществува правно валиден договор в съответствие с изискванията на посочените правила и усовия, както и с разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

6. Ако Собственикът не е съгласен с което и да било правило или условие за ползване на TOSTAY.NET, както и за регистриране на имот в нея не трябва да използва Системата.

7. Стей си запазва правото да променя Общи правила и условия за ползване TOSTAY.NET, както и настоящите Правила и условия за регистриране на имот в TOSTAY.NET, като всяка една промяна влиза в сила от датата на публикуването й в Системата.

8. Собственикът поема отговорност да следи за датата, на която последно са актуализирани горепосочените правила и условия.

III. РЕГИСТРИРАНЕ

9. За да регистрира имот в TOSTAY.NET, Собственикът на предлагания имот или упълномощеното от него лице трябва да попълни и изпрати предоставената от TOSTAY.NET бланка „Регистрирай имот”, както и да направи отметка в полето „Съгласен съм с условията”.

10. Правейки отметка в полето „Съгласен съм с условията”, Собственикът на предлагания имот или упълномощеното от него лице декларира още и че попълнената с бланка „Регистрирай имот” информация е актуална и достоверна.

11. Собственикът на предлагания имот или упълномощеното от него лице носи отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи вследствие на попълнена неактуална и недостоверна информация с бланка „Регистрирай имот”.

12. Стей има право в случаите, в които Собственикът на предлагания имот или упълномощеното от него лице попълни с бланка „Регистрирай имот” неактуална и/или недостоверна информация да постави последния в Списък за нелоялни и некоректни потребители на TOSTAY.NET.

13. Стей счита Собственика или упълномощеното от него лице винаги за уведомен във всички случаи, в които успешно изпрати на последния имейл на посочения от него имейл адрес.

IV. ПУБЛИКУВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И ОТОРИЗАЦИЯ

14. Регистрираният имот се класифицира и информацията за него се обработва от съответния администратор дестинация или администратор като Одобрен, като подходящ за публикуване в „Обяви Собственици” или като неподходящ за публикуване в TOSTAY.NET.

15. Стей си запазва правото да прецени:

15.1. дали конкретен имот, регистриран в Системата да бъде публикуван в нея или не;

15.2. дали конкретен имот, регистриран в Системата да бъде квалифициран като Одобрен или като подходящ за публикуване в „Обяви Собственици”;

15.3. дали конкретен имот, регистриран в Системата да бъде с Външен тип на управление или със Системен тип на управление;

16. Веднъж класифициран от администратор дестинация или от администратор като подходящ за публикуване в „Обяви Собственици”, имотът, се публикува в TOSTAY.NET за неограничен период от време и става публично достояние на нейните Потребители при вторично търсене от тяхна страна, за него не могат да се правят директни резервации през Системата, но за това пък винаги с него се показва информацията за контакти със Собственика или с упълномощеното от него лице. За всички имоти публикувани в „Обяви Собственици” не се сключва друг договор със Стей, извън горепосочените правила и условия. Стей си запазва правото да прецени в кой момент да спре обявата на публикувания в „Обяви собственици” имот.

17. За да публикува в TOSTAY.NET класифицирания като Одобрен имот, администратор дестинацията или администраторът трябва да:

17.1. прецени дали посочения имот е подходящ за Одобрен имот с външен тип на управление или е подходящ за Одобрен имот със системен тип на управление;

17.2. да предложи на Собственика или на упълномощеното от него лице избрания тип на управление;

17.3. да извърши оглед на посочения имот;

17.4. да представи за подписване и да подпише със Собственика или с упълномощеното от него лице договор в зависимост с избрания тип на управление на имота.

18. При подписване на посочения в т. 17.4. договор, Собственикът или упълномощеното от него лице заплаща на Стей еднократна такса в предварително определен размер.

19. Като резултат от действието на подписания между страните договор, Стей ще получава във вид на комисионна предварително определен процент от получаваните общи суми за престой от всяка една направена резервация за имота посредством TOSTAY.NET.

20. Класифицираните като Одобрени имоти се публикуват в TOSTAY.NET за посочения в договора период от време и стават публично достояние на нейните Потребители при първично търсене от тяхна страна, като за посочените имоти могат да се правят директни резервации през Системата.

21. С публикуването на класифицираните като Одобрени имоти или като подходящи за публикуване в „Обяви Собственици”, администратор дестинацията или администраторът изпраща на собствениците на публикуваните имоти или на упълномощените от тях лица имейл с линк, при натискането, на който последните активират акаунт за оторизация в TOSTAY.NET, позволяващ им да правят преглед на основната информация както за тях, така и за публикувания от тях имот, за неговата заетост и финанси, както и да редактират публикуваната с бланка „Регистрирай имот” информация.

22. Информацията, която се предоставя по т. 21 с Акаунта за оторизация в TOSTAY.NET на собствениците на публикуваните в Системата имоти или на упълномощените от тях лица е с различни нива на достъп, които се определят в зависимост от това дали имотът им е Одобрен или е публикуван в „Обяви Собственици”, дали Одобреният им имот е с външен тип на управление или със системен тип на управление.

23. Всяко едно изменение в попълнената с бланка „Регистрирай имот” информация, независимо дали е осъществено от Собственика на публикувания имот или от упълномощеното от него лице, или от съответния администратор дестинация или от администратор, автоматично води до необходимостта от допълнително потвърждение на другата страна.

V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

24. Стей не носи отговорност за последиците от обстоятелства или събития, стоящи извън неговия контрол – случайни събития, непреодолима сила, действия или бездействия на трeти лица, в това число и на клиентите на публикуваните имоти и др.

VI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

25. Недействителността на отделни части от настоящия договор не влече недействителност на целия договор, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че договорът би бил сключен и без недействителните му части.

26. Относно неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България .

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

27. Собствениците на имоти или упълномощените от тях лица могат да отправят въпроси към TOSTAY.NET във връзка с настоящия договор на следния мейл адрес:  law@tostay.net.

 

Дата на последна актуализация 30.03.2010г