Информация имот

  • Apartment for 2Маршрут
  • България Кранево
  • Свят за двама е изграден,за да въплъти романтиката и цялостта на двойките.Разполага с една спалня,уединена и приятна дневна с кухненски тракт.Терасата също е проектирана,за да създаде откъснатост от останалия свят с поглед към природата.

Лични данни

Информация резервация

  • 40

Избор на плащане

Условия за ползване

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА ИМОТ В TOSTAY.NET

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящите Правила и условия за резервиране на имот в TOSTAY.NET уреждат взаимоотношенията между Стей, чиято собственост е TOSTAY.NET, от една страна, и Клентите, които искат да резервират имот, от друга страна.

1.1. Стей” ЕООД, наричано по-долу Стей, е търговско дружество, собственик на TOSTAY.NET, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Иван Вазов” № 37, с ЕИК 200451756.

1.2. TOSTAY.NET е уеб базирана система (http://www.tostay.net), наричана по-долу TOSTAY.NET или Системата, собственост на Стей и посредством която могат да се предлагат, търсят и резервират имоти (имоти, къщи, вили).

1.3. Клиент е Потребител на TOSTAY.NET, който осъществява достъп до и използва TOSTAY.NET и който иска да се и/или се е възползвал от услугата „Резервирай имот”, като е претърсил Системата за най-подходящия за него имот и е направил за него заявка за резервация.

2. Стей предоставя на Клиентите посредством TOSTAY.NET и бланка „Резервирай” услуагата „Резервирай имот”, която им дава възможност БЕЗПЛАТНО да резервират публикуван в Системата имот (, без да получава никаква комисионна от последните за това).

3. Използваните в настоящите правила и условия понятия вече са обяснени в Общите правила и условия за ползване на TOSTAY.NET.

II.СЪГЛАСИЕ  

4. Осъществявайки достъп до и използвайки TOSTAY.NET, както и услугата „Резервирай имот”, Клиентът декларира, че е навършил 18 годишна възраст.

5. Правейки отметка в полето „Съгласен съм с условията”, Клиентът декларира, че е съгласен с Общите правила и условия за ползване на TOSTAY.NET, както и с настоящите Правила и условия за резервиране на имот в TOSTAY.NET, задължава се да ги спазва, като се счита, че от този момент между него и Стей съществува правно валиден договор в съответствие с изискванията на посочените правила и усовия, както и с разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

6. Ако Клиентът не е съгласен с което и да било правило или условие за ползване на TOSTAY.NET, както и за резервиране на имот в нея не трябва да използва Системата.

7. Стей си запазва правото да променя Общите правила и условия за ползване TOSTAY.NET, както и настоящите Правила и условия за резервиране на имот в TOSTAY.NET, като всяка една промяна влиза в сила от датата на публикуването й в Системата.

8. Клиентът поема отговорност да следи за датата, на която последно са актуализирани горепосочените правила и условия.

III. РЕЗЕРВИРАНЕ

9. Резервация на избран имот може да се създаде най-късно 24 непрекъснати часа преди избраната от Клиента дата за настаняване. При необходимост от по-малък срок за резервация е необходимо Клиентът да се обърне към съответния администратор дестинация или администратор.

10. В TOSTAY.NET могат да бъдат резервирани два типа имоти. Единият тип е този, при който имотите се управляват от техните собственици или от упълномощените от тях представители, а другият е този, при който имотите се управляват от съответния администратор дестинация или администратор.

11. Клиентът успешно създава заявка за резервация тогава, когато попълни бланка „Резервирай” и изпрати последната, като натисне бутонът „Изпрати резервация” и постави отметка в полето „Съгласен съм с условията”. Така създадената заявка за резервации в определени случаи следва да бъде потвърдена от собственика на избрания имот или от упълномощения от него предствител, а в други случаи такова потвърждение не е необходимо.

11.1. В първия случай, Клиентът получава имейл, че направената от него заявка за резервация следва да бъде потвърдена от собственика на заявения за резервиране имот или от упълномощения от него представител и едва след неговото потвърждение получава отново имейл, който го уведомява, че вече може да плати посочената резервационна такса.

11.2. Във втория случай, клиентът директно получава имейл, че направената от него заявка за резервация е потвърдена и може да плати посочената резервационна такса.

12. В случаите, в които Клиент за първи път попълва и изпраща бланка „Резервирай”, Системата в отговор на това му изпраща, освен посочените в т. 11 имейли и имейл с линк при натискането, на който активира акаунт за оторизация в TOSTAY.NET, позволяващ му да прави преглед на основната информация за него, за създаваните от него заявки за резервации, респ. резервации, както и за резервирания от него имот.

13. За Стей, а от там и за TOSTAY.NET, една резервация е успешно създадена тогава, когато е получена резервационната такса в размера посочен в попълнената от Клиента бланка „Резервирай”.

14. В 3-дневен срок от датата, на която е потвърдена заявката за резервация Клиентът трябва да заплати резервационната такса в размера посочен в попълнената от него бланка „Резервирай”, като в противен случай така потвърдената заявка за резервация отпада. Плащането на резервационната такса се осъществява чрез кредитна или дебитна карта през оторизиран посредник – www.moneybookers.com или по банков път на следната банкова сметка:

IBAN BG29 PIRB 8079 1602 2856 52

15. Правейки отметка в полето „Съгласен съм с условията”, Клиентът декларира още и че попълнената с бланка „Резервирай” информация е актуална и достоверна.

16. Клиентът носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи вследствие на попълнена неактуална и недостоверна информация с бланка „Резервирай”.

17. Стей има право в случаите, в които Клиент попълни с бланка „Резервирай” неактуална и/или недостоверна информация, да постави последния в Списъка за нелоялни и некоректни потребители на TOSTAY.NET.

18. Стей счита Клиента винаги за уведомен във всички случаи, в които успешно изпрати на последния имейл на посочения от него имейл адрес.

IV.ЦЕНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ  

19. Посочената обща сума за престой в попълнената от Клиента бланка „Резервирай” включва в себе си резервационна такса, която се заплаща при потвърждаване на направеаната от последния заявка за резервация и сума за доплащане, която се заплаща при неговото настаняване.

V. НАСТАНЯВАНЕ  

20. Настаняване в резервиран от Клиента имот се извършва само след предварителна уговорка със собственика или с упълномощеното от него лице, респ. със съответния администратор дестинация или администратор, която следва да се направи не по-късно от 24 непрекъснати часа преди датата, на която трябва да бъде настанен.

21. Клиентът може да намери информация за контактите на съответния администраор дестинация или администратор като натисне Бутон „Контакти”, намиращ се в началната страница на Системата.

22. Клиентът се посреща пред сградата, в която се намира резервирания имот.

23. В случай, че Клиент ще закъснее с повече от един час от предварително уговореното за настаняване време, същият е длъжен да се обади и да предупреди своевременно за това собственика или упълномощеното от него лице, респ. съответния администратор дестинация или администратор.

24. В случай, че Клиент закъснее с повече от един час от предварително уговореното за настаняване време и не се е обадил, за да предупреди за това своевременно, дължи на собственика или на упълномощеното от него лице, респ. на съответния администратор дестинация или администратор 40 лева, като резултат от своето закъснение.

25. В случай, че Клиент не се яви до 08:00 часа сутринта на деня, следващ неговото настаняване и не предупреди своевременно за това, собственикът или упълномощеното от него лице, респ. съответният администратор дестинация или администратор има право да отмени направената от него резервация, както и да удържи в пълен размер заплатената от него резервационна такса, освен ако не е заплатил цялата цена на създадената от него резервация.

26. В деня на настаняването на Клиента се предоставя за подписване договор за наем, приемо-предавателен протокол, адресна карта и инструкции за ползване на имота, обзавеждането и оборудването, след което и се настанява.

27. В деня на настаняването Клиентът заплаща на собственика или на упълномощеното от него лице, респ. на съответния администратор дестинация или администратор неизплатаената част от общата сума за престой, а именно сумата за доплащане, както и гаранционен депозит, който служи за покриване на евентуално нанесени щети по време на неговия и на останалите лица престой в резервирания имот.

28. Депозитът се възстановява в цялост, в случай че не бъдат установени щети при освобождаване на резервирания имот.

29. В случай на установяване на щети, същите се отстраняват за сметка на Клиента от сумата на гаранционния депозит.

30. В случай, че стойността на нанесените щети надхвърли сумата на заплатения от Клиента гаранционен депозит, същият е длъжен да ги възстанови в пълен размер.

31. Сумата на дължимия от Клиента гаранционен депозит е в размер на цената за една нощувка на резервирания от него имот за всяко лице, което следва да бъде настанено в него, но не повече от 400 лева общо за всички.

32. Клиентите са длъжни да не настаняват животни в резервираните от тях имоти, освен ако с изрично писменно съгласие на собственика или на упълномощеното от него лице, респ. на съответния администратор дестинация или администратор не е уговорено друго.

VI.УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕСТОЯ

33. В случай, че Клиентът възнамерява да удължи престоя си в резервирания имот, трябва да уведоми за това собственика или упълномощеното от него лице, респ. съответния администратор дестинация или администратор не по-късно от 24 непрекъснати часа преди края на резервирания период.

34. Собственикът или упълномощеното от него лице, респ. съответният администратор дестинация или администратор има право да откаже на Клиент удължаване на неговия престой, ако има потвърдена друга резервация за същия имот.

VII. ОСВОБОЖДАВАНЕ  

35. Клиентът е длъжен да освободи резервирания имот не по-късно от 12:00 часа на деня, следващ последната му нощувка.

36. В случай, че Клиент не освободи резервирания имот до 12:00 часа на деня, следващ последната му нощувка, на него му се удържа от заплатения при настаняването гаранционен депозит сума в размер на 40 лева за всеки просрочен час.

37. При освобождаване на резервирания имот, на Клиента се предоставя за подписване приемо-предавателен протокол, а в случаите, в които са нанесени щети и констативен протокол.

38. TOSTAY.NET изпраща на Клиента в деня, следващ последната му нощувка имейл с линк при натискането, на който се активира бланка „Референция”, позволяваща му да остави мнение и оценка за резервирания имот и които мнения ще бъдат публикувани в книгата за гости за този имот.

VIII. ОТМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ  

39. Клиентът трябва да изпрати имейл до съответния администратор дестинация или администратор в случаите, в които иска да отмени вече потвърдена резервация.

40. Отмяната е в сила, само ако бъде потвърдена от съответния администратор дестинация или администратор чрез изпращане на имейл до посочения от Клиента имейл адрес. Клиентът може да намери информация за контактите на съответния администраор дестинация или администратор като натисне Бутон „Контакти”, намиращ се в началната страница на Системата.

41. Отмяна на резервация, направена повече от 15 дни преди датата на настаняване, води до удържане на 50 % от заплатената от клиента резервационна такса. Останалата сума от заплатената резервационна такса се възстановява на клиента в 30-дневен срок от потвърждаване на отмяната от съответния администратор дестинация или администратор.

42. Отмяна на резервация, направена по-малко от 15 дни преди датата на настаняване, води до удържане на пълния размер на заплатената от клиента резервационна такса.

43. В случай, че Клиент преждевременно поиска да прекрати престоя си в резервирания имот собственикът или упълномощеното от него лице, респ. съответният администратор дестинация или администратор удържа в пълен размер заплатената от него обща сума за престой.

44. Стей има право да отменя резервация само в извънредни случаи. В тези случаи на клиента се предлага да бъде настанен в друг имот с подобни характеристики, а ако откаже това, всички платени до момента от него суми му се възстановяват в 30-дневен срок от потвърждаване на отмяната от съответния администратор дестинация или администратор.

45. Собственикът или упълномощеното от него лице, респ. съответният администратор дестинация или администратор има право да откаже да настани Клиент в случаите, в които лицата за настаняване в резервирания имот се окажат повече от подходящ брой лица, който е обявен в публикуваната за него обява.

46. Собственикът или упълномощеното от него лице, респ. съответният администратор дестинация или администратор има право преждевременно да прекрати престоя на Клиент в случаите, в които установи, че в резервирания имот са се настанили повече от посочените с адресната карта лица.

47. Собственикът или упълномощеното от него лице, респ. съответният администратор дестинация или администратор има право преждевременно да прекрати престоя на Клиент в случаите, в които установи, че последния не спазва някое от поетите с настоящите правила и условия, както и с подписания между страните наемен договор задължение.

48. Собственикът или упълномощеното от него лице, респ. съответният администратор дестинация или администратор има право в случаите по т. 45, 46 и 47 да задържи всички платени от Клиента суми, с изключение на заплатения от последния гаранционен депозит.

градите, в които те се намират е забранено.

IX.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА  

49. Стей не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, нито за евентуални щети, кражба, загуба, повреда, настъпили за Клиента или за неговото имущество, или принадлежности, по време на неговия престой в резервирания имот. Клиентът носи пълна отговорност за опазване на своите вещи.

50. Стей не носи отговорност за последиците от обстоятелства или събития, стоящи извън неговия контрол – случайни събития, непреодолима сила, действие или бездействие на трети лица, в това число и на собствениците на имоти или на упълномощените от тях лица и др.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

51. Екстрите, които се предлагат с публикуваните в TOSTAY.NET имоти са безплатни и всеки един Клиент може да се възползва от тях.

52. В случаите, в които се предлага екстра „Почистване” това означава, че резервирания имот ще бъде почистван на всеки три дни.

53. В случаите, в които се предлага екстра „Трансфер” това означава, че Клиентът има право в границите на населеното място еднократно да бъде превозен при настаняване и еднократно при освобождаване на имота от него.

54. Клиентът може да се възползва от екстрите, които публикуваните в TOSTAY.NET имоти предлагат само след предварителна уговорка, която следва да бъде направена не по-късно от 24 непрекъснати часа преди датата, на която трябва да бъде настанен.

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

55. Недействителността на отделни части от настоящия договор не влече недействителност на целия договор, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че договорът би бил сключен и без недействителните му части.

56. Относно неуредените с настоящите правила и условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

57. Клиентът може да отправя въпроси към Стей посредством TOSTAY.NET във връзка с настоящите правила и условия, респ. с договора на следния мейл адрес: law@tostay.net.

 

Дата на последна актуализация 31.03.2010 г.